Integritetspolicy

1. Allmänt
1.1. Denna integritetspolicy gäller för sådana personuppgifter som vi samlar in när du köper varor från oss, kontaktar oss eller vår kundservice eller anmäler dig till eller deltar i ett evenemang som vi arrangerar (gemensamt ”Tjänsterna”).

1.2. Om inte annat anges är FC Collection AB (Org nr: 559240-4270) personuppgiftsansvarig.

2. Insamling av personuppgifter
2.1.  Vi samlar in personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra Tjänster på ett så bra sätt som möjligt. I samband med att du utnyttjar Tjänsterna samlar vi in och sparar följande information som du lämnar till oss: företagsnamn, kundnummer, namn, adress, e-post och telefonnummer.

2.2.  Om du kontaktar oss eller vår kundtjänst kan vi – utöver vad som anges i föregående punkt – också komma att spara sådan information du lämnar till oss eller vår kundtjänst. Det kan t.ex. gälla frågor om vår verksamhet eller våra produkter, men också om du skickar in ditt cv eller söker ett jobb.

2.3.  Om du deltar i ett evenemang som vi anordnar kan vi komma att ta bilder som vi använder i marknadsföring och publicerar i olika interna och externa kanaler.

2.4.  Observera att information som kan identifiera dig som individ är att anse som personuppgifter, även om du kontaktar oss eller utnyttjar våra tjänster för ett företags räkning.

3. Vad vi använder dina personuppgifter till
3.1.  Vi använder de personuppgifter vi samlar in för följande syften:

  • För att ta emot och bearbeta din beställning. 
För att, vid behov, kunna kontakta dig med anledning av din beställning eller för att återkoppla till dig om du har kontaktat oss.
  • För att leverera och fakturera de varor du beställt (inklusive att avisera dig om leveransen).
  • 
För att hantera reklamations- och garantiärenden, samt övriga juridiska frågor och frågor till vår kundtjänst.
  • För att administrera och förbättra Tjänsterna.
  • För att tillhandhålla sådana tjänster du har efterfrågat (t.ex. utskick av nyhetsbrev).
  • Förutsatt att du inte valt att avstå, för att skicka information om oss och om våra produkter och tjänster till dig – om du har lämnat din adress eller e-postadress till oss i samband med en beställning, eller diskussioner om beställning, av en vara eller tjänst.
  • 
Marknadsföra oss och våra produkter och tjänster.

3.2.  FC Collection AB samlar inte in eller köper information om kunder från tredje part. Vi delar heller inte dina personuppgifter med någon tredje part, utöver vad som är nödvändigt för att fullgöra de syften som anges i punkt 3.1, för hantering av våra IT-system eller om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

3.3.  Samarbetspartners som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett biträdesavtal med oss för att vi ska kunna säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls hos våra samarbetspartners.

4. Laglig grund för behandlingen av personuppgifter m.m.
4.1.  Personuppgifter får bara behandlas om det finns en laglig grund, och FC Collection AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

4.2.  I samband med köp och beställningar behandlar FC Collection AB personuppgifter eftersom det är nödvändigt för oss att fullgöra avtalet med dig. Vissa av behandlingarna ovan grundar sig dock på en intresseavvägning, dvs. att vi bedöms ha ett berättigat intresse att få behandla uppgifterna för ett visst ändamål och behandlingen bedöms inte kränka din integritet. Det gäller till exempel vid marknadsföring till kunder, som görs mot bakgrund av FC Collection AB’s berättigade intresse att tillhandahålla relevant information och erbjudanden till sina kunder. Bedömningen baseras framförallt på att det är harmlösa uppgifter om dig som vi behandlar och att vi utför en begränsad behandling. I den mån vi behöver behandla personuppgifter i juridiska frågor eller tvister (t.ex. gällande produktansvar), är det ett berättigat intresse för FC Collection AB att bevaka våra rättsliga intressen.

5. Hur länge sparas uppgifterna?
5.1. Dina uppgifter sparas bara så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i punkt 3.1, eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

6. Hur vi skyddar dina personuppgifter
6.1.  FC Collection AB har vidtagit nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering. Till exempel har vi inbyggda behörighetsbegränsningar i våra system och skyddar data med hjälp av brandväggar och kryptering.

6.2.  Om dina personuppgifter behandlas av oss eller samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU- kommissionens webbplats.

7. Länkar
7.1. Observera att Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som ligger utanför FC Collection AB’s kontroll. Länkarna finns bl.a. för att underlätta för dig att hitta mer information inom ämnen som vi tror kan vara intressanta för dig som kund. FC Collection AB ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser och vi ber dig uppmärksamma att sådana webbplatser har egna villkor, samt att du kontrollerar hur de behandlar dina personuppgifter.

8. Särskilda villkor
8.1. Observera att vissa tjänster och produkter (inklusive men inte begränsat till Tjänsterna) som vi tillhandahåller kan omfattas av särskilda villkor inkluderat en särskild integritetspolicy. I händelse av en konflikt mellan sådana särskilda villkor och denna integritetspolicy, ska de särskilda villkoren ha företräde.

9. Dina rättigheter
9.1.  Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har vidare rätt att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

9.2.  För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss:
FC Collection AB, Markörgatan 10, 136 44 Haninge, Sweden.
info@fc-collection.com (skriv ”Dataskydd” som ämne)

9.3. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se